Advokatservice - Advokat John Berg i Trondheim

Advokatfirmaet Advokatservice ble etablert i 1990. Advokat John Berg er firmaets leder. Advokat Berg har praksis som advokat fra 1990.

Advokatservice tilbyr rådgivning i familiesaker, barnefordelingssaker, barnevernssaker, ekteskapssaker, ektepakt, testament, særeie og samboerforhold. I disse sakene får du fri rettshjelp på visse vilkår. Advokaten orienterer deg om dine rettigheter. Advokatservice tilbyr også rådgiving i straffesaker og arbeidsrettsaker, oppsigelse i husleiesaker.

Advokatservice har videre lang erfaring i behandling av saker vedrørende erstatning etter personskader. Dette kan være erstatning etter yrkesskader eller trafikkskader. I slike saker får du ofte fri rettsbistand. Dette enten av det offentlige eller av forsikrings-selskapet. Advokatservice orienterer deg om dine rettigheter. Erstatningssaker etter overgrep er også et område som advokatservice har spesialisert seg på.

Her har du også vanligvis krav på fri rettshjelp uavhengig av din inntekt eller formue. Advokatservice yter deg hjelp for å fremme dine krav om erstatning etter overgrep eller annen voldsutøvelse du har vært utsatt for. Mange går glipp av store erstatninger her fordi de ikke kontakter advokat og får sin rett. Er du volds- eller overgrepsoffer, må du kontakte advokat snarest mulig etter
over-grepet eller at du har blitt utsatt for annen vold. Advokatservice gir deg her gratis advokatbistand.

Advokatservice yder også bistand i saker vedrørende mangler ved boligkjøp. Her vil ofte det vesenligste av dine advokatutgifter dekkes av ditt forsikringsselskap.

Fremtidsfullmakt


Advokat John Berg bistår deg med utforming av fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt sikrer at dine barn evt andre som du har tillit til tar hånd om din økonomi hvis du på grunn av sykdom ikke lenger kan gjøre det selv. Det offentlige tar da ikke styringen over dine midler.

Fri rettshjelp


Det offentlige kan tilby fri rettshjelp i barnesaker, barnevernsaker, trygdesaker, oppsigelser i arbeidsforhold, voldssaker, samt økonomisk oppgjør etter samboerforhold/ekteskap hvis du oppfyller visse inntekst-/formuesforhold.

Les mer

Samboerforhold


Ved samlivsbrudd kan du ha krav på eierskap i bolig, bil, hytte, bankinnskudd, osv. Advokat Berg kan her opplyse deg om dine krav.

Les mer

Arbeidsrett


Advokat John Berg bistår deg dersom du blir oppsagt fra ditt arbeidsforhold. I slike saker kan du ha rett til å stå i stilling og rett til full lønn til saken er avgjort.

Les mer

Særeie


Av og til kan man som ektefelle ønske en ektepakt. En ektepakt sikrer at du får særeie på det du eier i eksteskapet. Et særeie vil sørge for at du beholder dine eiendeler, penger udelt etter en skillsmisse.

Les mer

Testament


Dersom du ønsker at det du etterlater deg skal tilfalle en bestemt person, organisasjon, må du opprette testament. Har du livsarvinger er det visse begrensninger for hva du kan bestemme i testament.

Les mer

Trygdesaker


Dersom du har fått avslag på en trygdeytelse kan du kontakte Advokat John Berg for bistand. Adv Berg vil bistå deg i å vurdere saken og bistå deg i å klage på vedtaket.

Les mer

Straffesaker


Advokat Berg kan gi deg råd og advokatbistand hvis du kommer opp i en straffesak.

Les mer

Erstatningssaker


Advokat Berg bistår deg i din sak etter påført yrkesskade, personskade eller trafikkulykke, eller skade påført som voldsoffer.

Les mer

Barnevernsaker


Dersom du kommer opp i en barneversak så bør du ta kontakt med advokat for orienteringsrunde. Advokat Berg vil da orientere deg om saksgangen i barneversaken og hvilke rettigheter du har.

Les mer

Barnefordelingssaker


Advokat Berg kan bistå deg i din barnesak. Adv Berg vil orientere deg om saksgangen i barnefordelingssaker og gi deg råd om hvordan du bør gå frem for å få din rett.

Les mer